Medezeggenschap (MR) bij OBS de Maaskei

Elke school moet een medezeggenschapsraad (MR) hebben, dat staat in de wet.
Ook OBS de Maaskei heeft een MR.

De MR is opgebouwd uit leerkrachten en ouders uit zowel Stein als Urmond en deze groep komt zo'n 6 keer per jaar bij elkaar. De MR stemt in met belangrijke besluiten van de school of kan ze in het uiterste geval tegenhouden.

De school en de MR moeten het bijvoorbeeld eens worden over het schoolplan, het zorgplan, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en over welke ondersteunende werkzaamheden ouders verrichten en op welke wijze.

Bij andere besluiten adviseert de MR de school.
Denk aan het besteden van geld dat de school ontvangt, het meedoen aan onderwijsprojecten, het verdelen van taken op school, de vakantieregeling of de vraag welke leerlingen worden toegelaten.

De MR informeert via ISY de ouders en leerkrachten. U treft hier o.a. de samenvattingen aan van de vergaderingen.

medezeggenschapsraad

De basisscholen onder het bestuur van Kindante hebben tevens een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is gesprekspartner van het bestuur over bovenschoolse aangelegenheden. De GMR houdt nauw contact met het GMR-Platform. Dit GMR-Platform bestaat uit een of twee afgevaardigden van iedere MR van de afzonderlijke scholen. Vanuit onze MR is één personeelslid vertegenwoordigd in het GMR-platform.

De samenstelling van de MR van OBS de Maaskei ziet er als volgt uit:

Namens de ouders:

 • Michelle Stommel, voorzitter (Stein)
 • Wendy Notten, lid (Stein)
 • Manon Quaedvlieg, lid (Stein)
 • Linda Gransier, lid (Urmond)
 • Leydi van den Braken, lid (Urmond)

Namens de leerkrachten:

 • Mart Cremers, secretaris (Urmond)
 • Margo Gelissen, penningmeester (Urmond)
 • Ivo Stijnen Stein, lid + afgevaardigde richting de GMR (Stein)
 • Ans Hendrix, lid (Stein)
 • Danielle Houtvast, lid (Stein) 

Wilt u meer weten van de MR, een vergadering bijwonen of gewoon eens een praatje maken? Neem dan contact met ons op via ons emailadres,
met de voorzitter Michelle Stommel of één van de andere leden.

Zo kan de MR, samen met de ouders, het beste schoolklimaat creëren voor onze kinderen.

Oudervereniging

Op beide locaties kennen we een oudervereniging. Het belangrijkste doel van de oudervereniging is dat kinderen naast schoolse activiteiten ook andere activiteiten krijgen aangeboden, waaraan ze veel plezier beleven. Daarom worden ieder jaar een aantal activiteiten voor de kinderen georganiseerd rondom bepaalde thema’s, bijvoorbeeld; Sinterklaas, kerst/winter, carnaval, sportdag en de “ZomerDoeDag” / het “Zomerfeest”. 
Ook de aankleding van het schoolgebouw wordt verzorgd door leden van de oudervereniging.

Een bijkomend doel van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders / verzorgers en de school. Hiervoor is een goede communicatie met elkaar zeer belangrijk.

Een oudervereniging bestaat uit een groep van tenminste vijf en ten hoogste vijftien ouders / verzorgers. In het begin van elk schooljaar wordt de oudervereniging opnieuw samengesteld / aangevuld. Wanneer er vacatures ontstaan, worden nieuwe kandidaten uitgenodigd om zitting te
nemen. De oudervereniging kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en penningmeester.

De oudervereniging werkt volgens een reglement, dat ter inzage ligt op school. Bij vergaderingen is altijd een leerkracht aanwezig. Tijdens die vergaderingen worden allerlei actuele zaken over activiteiten besproken en informatie uitgewisseld. Per activiteit worden activiteitencommissies (werkgroepen) samengesteld, die zich bezighouden met zaken zoals het maken van een draaiboek van de activiteit, versieringen, de inkopen voor de activiteit en het verzorgen van maaltijden en traktaties. De werkgroepen worden altijd gecoördineerd door één of twee leden van de oudervereniging en één of twee teamleden.

Bent u geïnteresseerd?
Wanneer u, na het lezen van dit stukje, meer wilt weten of interesse heeft in een lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met de ouderverenigingen:

 • Locatie Stein (aanspreekpunt Samantha Coumans)
 • Locatie Urmond (aanspreekpunt Jenny Cox)

Kijk Snel Hier

Laatste Nieuwslees meer

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.