Schoolondersteuningssysteem

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de onderwijsondersteuning en de begeleiding die de school in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is gerealiseerd.
De onderwijsondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften moet op basisscholen toegankelijk zijn, zonder administratieve rompslomp. Daarom is alle ondersteuning -tot aan een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs- te rekenen tot basisondersteuning.
De mate waarin de school die basisondersteuning op eigen kracht of met hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel.

Samenvatting Schoolondersteuningssysteem

Hieronder kunt u het Schoolondersteuningsprofiel lezen/downloaden alsmede een samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel.

> Schoolondersteuningsprofiel

> Samenvatting schoolondersteuningsprofiel

 

Groepsindelingen nieuwe schooljaar

Schooljaar 2019 - 2020

Groepsindeling / groepsbezetting Locatie Stein

Groep 1 / 2 A       Juf Marijke
Groep 1 / 2 B        Juf Yvonne & juf Agnes
Groep 3       Juf Ans
Groep 4       Juf Ellis & juf Brigitte
Groep 5       Meester Ivo
Groep 6       Meester Mart & juf Jolande
Groep 7       Juf Rinie & meester Harvey
Groep 8       Juf Daniëlle & meester Jean*
Locatieleider       Karin Swenne
Intern Begeleider       Karin Swenne
Administratie       Richi Jennen
Directeur       Maurice Schrijen

Juf Daniëlle Houtvast maakt met ingang van het nieuwe schooljaar deel uit van ons schoolteam. Zij is benoemd in de vacature die is ontstaan, vanwege de keuze van meester Jo Smeets om aan het einde van het schooljaar 2018 / 2019 te stoppen met werken. Wij heten Daniëlle van harte welkom op onze school en wensen haar veel leer- en werkplezier. Juf Daniëlle zal zich binnenkort nader aan u voorstellen.

*Meester Jean werkt gedurende dit schooljaar op de woensdag in groep 8 van onze locatie in Stein.


Groepsindeling / groepsbezetting Locatie Urmond

Groep 1 / 2 A       Juf Eline
Groep 1 / 2 B        Juf Annelies & juf Margo
Groep 3       Juf Maud & meester Mart*
Groep 4       Juf Paulien & juf Marie-José
Groep 5       Juf Audrey & juf Marie-José
Groep 6       Juf Marij & juf Trudi
Groep 7       Meester Roel
Groep 8       Meester Sven
Locatieleider       Jean Tholen
Intern Begeleider       Jean Tholen
Administratie       Richi Jennen
Directeur       Maurice Schrijen

Juf Maud van Sloun maakt met ingang van het nieuwe schooljaar deel uit van ons schoolteam. Zij is benoemd in de vacature die is ontstaan, vanwege de keuze van juf Carin Peters om aan het einde van het schooljaar 2018 / 2019 te stoppen met werken. Wij heten Maud van harte welkom op onze school en wensen haar veel leer- en werkplezier. Juf Maud zal zich binnenkort nader aan u voorstellen.

* Meester Mart werkt dit schooljaar twee dagen op onze locatie in Stein en 2 dagen in Urmond.


Algemeen, locatie Stein & Urmond

  • Administratief medewerkster, Richi Jennen
  • Onderwijsassistente Beau de la Croix
  • Conciërge, Lei Janssen
  • Intern begeleider / locatieleider Maaskei Stein, Karin Swenne
  • Intern begeleider / locatieleider Maaskei Urmond, Jean Tholen
  • Directeur, Maurice Schrijen

De bovenstaande groepsindeling en groepsbezetting zorgt ervoor dat de formatieve ruimte op een dusdanige manier wordt ingezet, dat deze ten goede komt aan alle kinderen van onze school. Ook dit schooljaar is er tijd en ruimte gecreëerd om te blijven werken aan de schoolontwikkeling rondom leerlingenzorg (extra ondersteuning in de groepen) en kwaliteitszorg.

De gelden die beschikbaar komen vanuit het werkdrukakkoord worden in het schooljaar 2019 / 2020 o.a. ingezet om gedurende het hele schooljaar de inzet van een onderwijsassistente verder uit te breiden.


Het bestuursformatieplan, het formatieplan voor alle scholen van stichting Kindante, is goedgekeurd door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De vertaling van dit plan naar OBS de Maaskei heeft onlangs ook de instemming gekregen van het College van Bestuur, het team en de medezeggenschapsraad (MR) van de school.

Vakanties & vrije dagen 2019-2020

speech lichtblauw
Vakanties en vrije dagen 2019/2020

In het onderstaande overzicht treft u de vakanties aan voor het schooljaar, 2019 / 2020

Herfstvakantie, maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2019

Kerstvakantie, maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

Carnavalsvakantie, maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020

Tweede Paasdag, maandag 13 april 2020

Meivakantie, maandag 20 april t/m vrijdag 1 mei 2020

Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart, donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020

Tweede Pinksterdag, maandag 1 juni 2020

Zomervakantie, maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020

vakantie 279730 unsplash

speech groen
Data studiedagen 2019/ 2020

 Op de onderstaande data vinden er studiedagen plaats voor het team van onze school. Gedurende deze dagen is er geen school voor de kinderen van groep 1 t/m 8 (beide locaties).

Woensdag 23 oktober 2019

Vrijdag 6 december 2019

Woensdag 4 maart 2020

Maandag 4 mei 2020

Donderdagmiddag 14 mei 2020

Let op!!! Mogelijkerwijs worden in juli 2020 nog twee dagen ingepland i.v.m. de beoogde samenwerking met BS Kerensheide.

speech donkerblauw
Extra vrije dagen groep 1 / 2 gedurende het schooljaar 2019 / 2020

Op onderstaande data hebben de leerlingen van groep 1 en 2 een extra vrije dag (beide locaties).

Vrijdag 13 september 2019

Vrijdag 11 oktober 2019

Vrijdag 15 november 2019

Vrijdag 20 december 2019

Vrijdag 7 februari 2020

Vrijdag 20 maart 2020

Vrijdag 17 april 2020

Vrijdag 15 mei 2020

Vrijdag 12 juni 2020

Vrijdag 26 juni 2020

Schoolgids 2019-2020

Schoolgids 2019-2020

Schoolgids 2019-2020

In onze schoolgids vindt u:
- opzet en achtergrond van ons onderwijs
- zorg en aandacht voor leerlingen
- wederzijdse verwachtingen van ouders en school
- praktische zaken
- overzicht van vrije dagen en de vakanties

Lees meer

Schoolplan 2019-2020

Schoolplan 2019-2020

In het schoolplan is helder en kernachtig de planning en uitvoering van het beleid van OBS De Maaskei omschreven: het onderwijskundig beleid, pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, de inrichting van de kwaliteitszorg, materiaal, huisvesting en relaties.

Lees meer

Hoe wordt het lerarentekort aangepakt?

Hoe gaan Kindante en de scholen in de gemeente Stein het lerarentekort aanpakken? Alles in het werk stellen om te voorkomen dat kinderen naar huis gestuurd moeten worden, is het motto.
Bekijk deze belangrijke informatie.

Oudervereniging

Op beide locaties kennen we een oudervereniging. Het belangrijkste doel van de oudervereniging is dat kinderen naast schoolse activiteiten ook andere activiteiten krijgen aangeboden, waaraan ze veel plezier beleven. Daarom worden ieder jaar een aantal activiteiten voor de kinderen georganiseerd rondom bepaalde thema’s, bijvoorbeeld; Sinterklaas, kerst/winter, carnaval, sportdag en de “ZomerDoeDag” / het “Zomerfeest”. 
Ook de aankleding van het schoolgebouw wordt verzorgd door leden van de oudervereniging.

Een bijkomend doel van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders / verzorgers en de school. Hiervoor is een goede communicatie met elkaar zeer belangrijk.

Een oudervereniging bestaat uit een groep van tenminste vijf en ten hoogste vijftien ouders / verzorgers. In het begin van elk schooljaar wordt de oudervereniging opnieuw samengesteld / aangevuld. Wanneer er vacatures ontstaan, worden nieuwe kandidaten uitgenodigd om zitting te
nemen. De oudervereniging kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en penningmeester.

De oudervereniging werkt volgens een reglement, dat ter inzage ligt op school. Bij vergaderingen is altijd een leerkracht aanwezig. Tijdens die vergaderingen worden allerlei actuele zaken over activiteiten besproken en informatie uitgewisseld. Per activiteit worden activiteitencommissies (werkgroepen) samengesteld, die zich bezighouden met zaken zoals het maken van een draaiboek van de activiteit, versieringen, de inkopen voor de activiteit en het verzorgen van maaltijden en traktaties. De werkgroepen worden altijd gecoördineerd door één of twee leden van de oudervereniging en één of twee teamleden.

Bent u geïnteresseerd?
Wanneer u, na het lezen van dit stukje, meer wilt weten of interesse heeft in een lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met de voorzitters van de ouderverenigingen;

+ Kati van Duinen:  (locatie Stein) of

+ Jenny Cox:  (locatie Urmond).

Toestemming van ouders voor publicatie van foto’s en video’s

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Ook ons bestuur (Kindante) publiceert op haar internetpagina soms foto’s van kinderen die op een van de 42 scholen zitten.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stagejuf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.
U kunt uw keuze kenbaar maken via Isy: INLOGGEN

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Peuterspeelzalen

banner peuterspeelzaal 580x325

Zowel in Stein als in Urmond is een peuterspeelzaal in de Maaskei-locatie gehuisvest. Klik op de afbeelding voor meer informatie.

Protocol Schoolzwemmen

VAN STEINERBOS BV

logo Steinerbos

Update juli 2019

Doelstellingen van het schoolzwemmen
De gemeente, het zwembad en de school bieden de mogelijkheid tot schoolzwemmen, omdat ze zich bewust zijn van de gevaren van de moderne zwembaden.
Ons zwembad stelt het werken aan de zwemveiligheid van de leerlingen voorop. De kinderen wordt een scala aan zwemactiviteiten aangeboden waar het bewegen en plezier voorop staan.
Deze activiteiten bestaan o.a. uit zelfredzaamheid, zwemmend redden, verbeteren van de zwemslagen en veel spelvormen die er toe bijdragen om volop te bewegen en fit te blijven.

In het schooljaar 2019 - 2020 is er voor gekozen te zwemmen in blokken van 5 weken. Dat betekent dat de groepen 3 t/m 8 in cycli van 5 weken komen zwemmen. Zwembad Steinerbos zal de lessen zo goed mogelijk afstemmen op het niveau van de betreffende groep.

Lees meer

Voor het optimaal functioneren van onze website gebruiken wij cookies, die wij op uw computer plaatsen. Sommige cookies plaatsen we om de website goed te laten werken. Ook plaatsen we altijd een cookie om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.
Door op 'Akkoord’ te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Klikt u op 'Niet akkoord', dan worden deze cookies niet geplaatst, maar kunt u toch onze website gebruiken.
Meer informatie is beschikbaar in onze Cookie Policy en onze Privacy Policy.