"Meister Jean"

Foto: Mart Cremers in De Limburger (embed)

Wie aan OBS de Maaskei Urmond denkt, denkt aan Jean Tholen en wie aan Jean Tholen denkt, denkt aan OBS de Maaskei Urmond. “Meister Jean”, wie kent hem niet?”

Jean Tholen 1

Jean Tholen 3

Afgelopen week heeft meester Jean afscheid genomen van het onderwijs in het algemeen en van OBS de Maaskei in het bijzonder. Na ruim 42 dienstjaren gaat hij genieten van zijn welverdiende pensioen. Veel kinderen, ouders en grootouders zullen met plezier terugdenken aan meester Jean, een “onderwijsdier” in hart en nieren. Leerlingen en collega's hebben al die jaren mogen genieten van zijn tomeloze inzet, passie en gedrevenheid. Die eigenschappen gecombineerd met een portie heerlijke humor maken hem tot een uniek mens, een geweldige “meister” en een gewaardeerde collega. Dagelijks in de weer om de juiste dingen voor kinderen te doen. Hij stelde zichzelf en anderen dan ook altijd de vraag, “wat is goed voor de kinderen?” De kinderen stonden bij hem altijd op nummer 1.

OBS de Maaskei in Urmond zonder “meister Jean”, het is haast niet voor te stellen. Kinderen en leerkrachten hebben op een prachtige manier afscheid genomen van meester Jean. Een afscheid met een lach en een traan. Het was een bijzondere dag, woensdag 3 maart 2021!

Jean Tholen 2

Jean, wij hopen dat je met veel plezier en genoegen mag terugkijken op al die mooie onderwijsjaren in Urmond. Je mag trots zijn op hetgeen je voor elkaar hebt gekregen. Het was een voorrecht om met jou te mogen samenwerken. Namens alle kinderen, ouders en collega's heel hartelijk dank voor alles wat jij voor OBS de Maaskei hebt gedaan. Het ga je goed, geniet samen met iedereen die je lief is van je vrije tijd en alle mooie dingen die het leven voor je in petto heeft.
Namens kinderen, ouders en collega’s,

Maurice Schrijen
OBS de Maaskei

Ook dagblad De Limburger besteed op 5 maart 2021 uitgebreid aandacht aan het afscheid van meester Jean > lees hier

 

Groepsindelingen nieuwe schooljaar

STEIN Schooljaar 2020 - 2021

Groepsindeling / groepsbezetting 

Groep 1 / 2 A       Juf Marijke
Groep 1 / 2 B        Juf Yvonne & juf Agnes
Groep 3       Juf Ans
Groep 4       Juf Ellis & juf Brigitte & juf Nicole & meester Luc
Groep 5       Meester Ivo
Groep 6       Meester Mart & juf Jolande
Groep 7       Juf Rinie & meester Luc *
Groep 8       Juf Daniëlle & meester Luc*
Onderwijsassistente       Beau de la Croix
Locatieleider       Karin Swenne
Intern Begeleider       Karin Swenne
Administratie       Richi Jennen
Directeur       Maurice Schrijen

*Meester Luc Vanmulken maakt met ingang van het nieuwe schooljaar deel uit van ons schoolteam. Hij is benoemd in de vacature die is ontstaan, vanwege de keuze van meester Harvey Salden om aan het einde van het schooljaar 2019 / 2020 te stoppen met werken. Wij heten meester Luc van harte welkom op onze school en wensen hem veel leer- en werkplezier. Hij zal zich binnenkort nader aan u voorstellen.

*Het zwangerschapsverlof van juf Ellis (locatie Stein) wordt op maandag en dinsdag opgevangen door meester Luc


URMOND Schooljaar 2020 - 2021

Groepsindeling / groepsbezetting 

Groep 1 / 2 A       Juf Eline 
Groep 1 / 2 B        Juf Annelies & juf Margo * & juf Nicole
Groep 3       Juf Maud & meester Mart
Groep 4       Juf Paulien & juf Marie José
Groep 5       Juf Audrey & juf Marie-José
Groep 6       Juf Marij & juf Trudi
Groep 7       Meester Roel & juf Nicole
Groep 8       Meester Sven
Onderwijsassistente       Cindy Claessen
Locatieleider       Jean Tholen
Intern Begeleider       Jean Tholen
Administratie       Richi Jennen
Directeur       Maurice Schrijen

*Juf Margo (locatie Urmond) zal haar werkzaamheden na de vakantie nog niet kunnen hervatten. Juf Nicole Senden zal haar vervangen totdat juf Margo hersteld is.

*Juf Nicole neemt ook de groep van meester Roel over op de dagen dat hij gebruik maakt van de regeling “geboorteverlof”.


Algemeen, locatie Stein & Urmond

 • Administratief medewerkster: Richi Jennen
 • Onderwijsassistentes: Beau de la Croix, Cindy Claessen
 • Conciërge: Lei Janssen
 • Intern begeleider / locatieleider Maaskei Stein: Karin Swenne
 • Intern begeleider / locatieleider Maaskei Urmond: Jean Tholen
 • Directeur: Maurice Schrijen

De bovenstaande groepsindeling en groepsbezetting zorgt ervoor dat de formatieve ruimte op een dusdanige manier wordt ingezet, dat deze ten goede komt aan alle kinderen van onze school. Ook dit schooljaar is er tijd en ruimte gecreëerd om te blijven werken aan de schoolontwikkeling rondom leerlingenzorg (extra ondersteuning in de groepen) en kwaliteitszorg.

De gelden die beschikbaar komen vanuit het werkdrukakkoord worden o.a. ingezet om gedurende het hele schooljaar de inzet van een onderwijsassistente verder uit te breiden.


Het bestuursformatieplan, het formatieplan voor alle scholen van stichting Kindante, is goedgekeurd door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De vertaling van dit plan naar OBS de Maaskei heeft onlangs ook de instemming gekregen van het College van Bestuur, het team en de medezeggenschapsraad (MR) van de school.

Vakanties & vrije dagen 2020-2021

speech lichtblauw
Vakanties en vrije dagen 2020/2021

In het onderstaande overzicht treft u de vakanties aan voor het schooljaar, 2020 / 2021

Herfstvakantie: maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020

Kerstvakantie:  maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021

Carnavalsvakantie:  maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari 2021

2e Paasdag: maandag 5 april 2021

Koningsdag:  dinsdag 27 april 2021 

Meivakantie: maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021 

2e Pinksterdag: maandag 24 mei 2021

Zomervakantie: maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021

vakantie 279730 unsplash

speech groen
Data studiedagen 2020/ 2021

Op de onderstaande data vinden er studiedagen plaats voor het team van onze school. Gedurende deze dagen is er geen school voor de kinderen van groep 1 t/m 8 (beide locaties).

 • Maandag 14 september 2020
 • Woensdag 11 november 2020
 • Woensdag 20 januari 2021
 • Woensdag 17 maart 2021
 • Dinsdag 25 mei 2021
 • Donderdag 1 juli 2021

speech donkerblauw
Extra vrije dagen groep 1 / 2 gedurende het schooljaar 2020 / 2021

Op onderstaande data hebben de leerlingen van groep 1 en 2 een extra vrije dag (beide locaties)

 • Vrijdag 18 september 2020   
 • Vrijdag 16 oktober 2020
 • Vrijdag 20 november 2020
 • Vrijdag 18 december 2020
 • Vrijdag 29 januari 2021
 • Vrijdag 19 maart 2021
 • Vrijdag 9 april 2021
 • Vrijdag 30 april 2021
 • Vrijdag 11 juni 2021
 • Vrijdag 9 juli 2021

Schoolgids 2020-2021

Schoolplan 2020-2021

Schoolplan 2020-2021

In het schoolplan is helder en kernachtig de planning en uitvoering van het beleid van OBS De Maaskei omschreven: het onderwijskundig beleid, pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, de inrichting van de kwaliteitszorg, materiaal, huisvesting en relaties.

Lees meer

Schoolgids 2020-2021

Schoolgids 2020-2021

In onze schoolgids vindt u o.a.:
- opzet en achtergrond van ons onderwijs
- zorg en aandacht voor leerlingen
- wederzijdse verwachtingen van ouders en school
- praktische zaken
- overzicht van vrije dagen en de vakanties

Lees meer

Schoolondersteuningssysteem

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de onderwijsondersteuning en de begeleiding die de school in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is gerealiseerd.
De onderwijsondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften moet op basisscholen toegankelijk zijn, zonder administratieve rompslomp. Daarom is alle ondersteuning -tot aan een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs- te rekenen tot basisondersteuning.
De mate waarin de school die basisondersteuning op eigen kracht of met hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel.

Samenvatting Schoolondersteuningssysteem

Hieronder kunt u het Schoolondersteuningsprofiel lezen/downloaden alsmede een samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel.

> Schoolondersteuningsprofiel

> Samenvatting schoolondersteuningsprofiel

 

Hoe wordt het lerarentekort aangepakt?

Hoe gaan Kindante en de scholen in de gemeente Stein het lerarentekort aanpakken? Alles in het werk stellen om te voorkomen dat kinderen naar huis gestuurd moeten worden, is het motto.
Bekijk deze belangrijke informatie.

Oudervereniging

Op beide locaties kennen we een oudervereniging. Het belangrijkste doel van de oudervereniging is dat kinderen naast schoolse activiteiten ook andere activiteiten krijgen aangeboden, waaraan ze veel plezier beleven. Daarom worden ieder jaar een aantal activiteiten voor de kinderen georganiseerd rondom bepaalde thema’s, bijvoorbeeld; Sinterklaas, kerst/winter, carnaval, sportdag en de “ZomerDoeDag” / het “Zomerfeest”. 
Ook de aankleding van het schoolgebouw wordt verzorgd door leden van de oudervereniging.

Een bijkomend doel van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders / verzorgers en de school. Hiervoor is een goede communicatie met elkaar zeer belangrijk.

Een oudervereniging bestaat uit een groep van tenminste vijf en ten hoogste vijftien ouders / verzorgers. In het begin van elk schooljaar wordt de oudervereniging opnieuw samengesteld / aangevuld. Wanneer er vacatures ontstaan, worden nieuwe kandidaten uitgenodigd om zitting te
nemen. De oudervereniging kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en penningmeester.

De oudervereniging werkt volgens een reglement, dat ter inzage ligt op school. Bij vergaderingen is altijd een leerkracht aanwezig. Tijdens die vergaderingen worden allerlei actuele zaken over activiteiten besproken en informatie uitgewisseld. Per activiteit worden activiteitencommissies (werkgroepen) samengesteld, die zich bezighouden met zaken zoals het maken van een draaiboek van de activiteit, versieringen, de inkopen voor de activiteit en het verzorgen van maaltijden en traktaties. De werkgroepen worden altijd gecoördineerd door één of twee leden van de oudervereniging en één of twee teamleden.

Bent u geïnteresseerd?
Wanneer u, na het lezen van dit stukje, meer wilt weten of interesse heeft in een lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met de ouderverenigingen:

 • Locatie Stein (aanspreekpunt Remco Blaazer)
 • Locatie Urmond (aanspreekpunt Jenny Cox)

Toestemming van ouders voor publicatie van foto’s en video’s

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Ook ons bestuur (Kindante) publiceert op haar internetpagina soms foto’s van kinderen die op een van de 42 scholen zitten.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stagejuf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.
U kunt uw keuze kenbaar maken via Isy: INLOGGEN

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Peuterspeelzalen

banner peuterspeelzaal 580x325

Zowel in Stein als in Urmond is een peuterspeelzaal in de Maaskei-locatie gehuisvest. Klik op de afbeelding voor meer informatie.

Protocol Schoolzwemmen

VAN STEINERBOS BV

logo Steinerbos

Update juli 2019

Doelstellingen van het schoolzwemmen
De gemeente, het zwembad en de school bieden de mogelijkheid tot schoolzwemmen, omdat ze zich bewust zijn van de gevaren van de moderne zwembaden.
Ons zwembad stelt het werken aan de zwemveiligheid van de leerlingen voorop. De kinderen wordt een scala aan zwemactiviteiten aangeboden waar het bewegen en plezier voorop staan.
Deze activiteiten bestaan o.a. uit zelfredzaamheid, zwemmend redden, verbeteren van de zwemslagen en veel spelvormen die er toe bijdragen om volop te bewegen en fit te blijven.

In het schooljaar 2019 - 2020 is er voor gekozen te zwemmen in blokken van 5 weken. Dat betekent dat de groepen 3 t/m 8 in cycli van 5 weken komen zwemmen. Zwembad Steinerbos zal de lessen zo goed mogelijk afstemmen op het niveau van de betreffende groep.

Lees meer

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.