Nieuws van OBS De Maaskei

Welkom op de website van OBS De Maaskei.

Hier vindt u algemene informatie over onze school. Specifieke informatie over onze locaties Urmond en Stein vindt u op hun pagina's (via het submenu of klik op de locatienaam in deze regel)

OBS De Maaskei is een openbare school met twee locaties: één vestiging van de Maaskei ligt in de wijk de Bramert, Middenveld 1 te Urmond.

Hier vervult de school een wijkfunctie. De leerlingen komen uit deze wijk en uit de aangrenzende wijken Urmond-Oost, Oud-Urmond en Berg aan de Maas.

De andere vestiging is gelegen aan de rand van het centrum van Stein, naast het Steinerbos, Dieterenstraat 2.

De leerlingen komen uit de wijken Oud-Stein, Nieuwdorp, Kerensheide, Stein-Centrum en uit de kernen Elsloo en Meers. Ook hier vervult de school een wijkfunctie.

Schoolondersteuningssysteem

Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de onderwijsondersteuning en de begeleiding die de school in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is gerealiseerd.
De onderwijsondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften moet op basisscholen toegankelijk zijn, zonder administratieve rompslomp. Daarom is alle ondersteuning -tot aan een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs- te rekenen tot basisondersteuning.
De mate waarin de school die basisondersteuning op eigen kracht of met hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel.

Samenvatting Schoolondersteuningssysteem

Hieronder kunt u het Schoolondersteuningsprofiel lezen/downloaden alsmede een samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel.

> Schoolondersteuningsprofiel

> Samenvatting schoolondersteuningsprofiel

 

Groepsindelingen nieuwe schooljaar

STEIN Schooljaar 2022 - 2023

Groepsindeling / groepsbezetting 

Groep 1 / 2 A       Juf Marijke
Groep 1 / 2 B        Juf Ellis & juf Eline*
Groep 3       Juf Ans
Groep 4       Juf Jolande & juf Brigitte
Groep 5       Meester Ivo
Groep 6       Meester Luc
Groep 7       Juf Rinie & juf Debbie
Groep 8       Juf Daniëlle & Juf Debbie
         

*Juf Eline werkt al enige jaren op onze locatie in Urmond in groep 1/2. Het komende schooljaar is ze ook werkzaam op de locatie in Stein. Echter vanwege het feit dat juf Eline zwanger is, zal zij na de zomervakantie slechts beperkt aanwezig zijn. In de praktijk worden de werkzaamheden van juf Eline dan ook overgenomen door juf Ella en juf Amanda. Juf Amanda is inmiddels een bekend gezicht binnen de kleutergroepen. Juf Ella zal zich binnenkort nader aan de kinderen en aan u voorstellen. Wij heten juf Ella van harte welkom op onze school en hopen dat zij zich snel thuis zal voelen.


URMOND Schooljaar 2022 - 2023

Groepsindeling / groepsbezetting 

Groep 1 / 2 A       Juf Eline & juf Margo
Groep 1 / 2 B        Juf Ieke
Groep 3       Juf Maud & meester Mart
Groep 4       Juf Paulien & juf Marij
Groep 5       Juf Angel & meester Mart
Groep 6       Juf Audrey
Groep 7       Meester Roel & juf Marij
Groep 8       Meester Sven & meester Roy
         

*Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is juf Eline zwanger. Hierdoor zal zij na de zomervakantie slechts beperkt aanwezig zijn. De werkzaamheden van juf Eline worden dan ook overgenomen door juf Ella. Zij zal zich binnenkort nader aan de kinderen en aan u voorstellen.
Meester Roel is 1 dag in de week vrij geroosterd om zich bezig te houden met locatie gebonden werkzaamheden. Meester Sven is 1 dag in de week vrij geroosterd om zich bezig te houden met ICT werkzaamheden (locatie Urmond & Stein).  


Algemeen, locatie Stein & Urmond


Managementassistente       Richi Jennen
Onderwijsassistenten       Beau de la Croix, Melissa Janssen, Amanda op den Camp, Cindy Waltmans, Amely Grouwels
Conciërge       Ed Austen
Intern begeleider /
locatieleider Maaskei Stein
      Karin Swenne
Intern begeleider Maaskei Urmond       Lianne Vinke
Aanspreekpunt locatie Urmond       Roel Dullens
Directeur       Maurice Schrijen

Juf Karin Swenne zal bij de start van het nieuwe schooljaar haar werkzaamheden nog niet volledig kunnen hervatten. Zij zal, net als het afgelopen schooljaar, vervangen worden door juf Carlijn Broeren.

De bovenstaande groepsindeling en groepsbezetting zorgt ervoor dat de formatieve ruimte op een dusdanige manier wordt ingezet, dat deze ten goede komt aan alle kinderen van onze school.
Ook dit schooljaar is er tijd en ruimte gecreëerd om te blijven werken aan de schoolontwikkeling rondom leerlingenzorg en kwaliteitszorg. De gelden die beschikbaar komen vanuit o.a. het werkdrukakkoord en de NPO worden in het schooljaar 2022 / 2023 o.a. gedeeltelijk ingezet om gedurende het hele schooljaar de extra inzet van de onderwijsassistenten te continueren.

Het bestuursformatieplan, het formatieplan voor alle scholen van stichting Kindante, is goedgekeurd door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
De vertaling van dit plan naar OBS de Maaskei heeft onlangs ook de instemming gekregen van het College van Bestuur, het team en de medezeggenschapsraad (MR) van de school.

 

Toestemming van ouders voor publicatie van foto’s en video’s

Beste ouders/verzorgers,

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Deze foto’s en video’s plaatsen we op de afgeschermde digitale schoolomgeving genaamd ISY. Dit betekent concreet dat de inhoud enkel en alleen zichtbaar is voor ouders/verzorgers van onze school die zich hebben geregistreerd binnen de digitale schoolomgeving van Isy gekoppeld aan OBS de Maaskei.  

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s ook geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het zou namelijk zo kunnen zijn, dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op Isy verschijnen.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten.
De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stagiaire op te nemen of een foto voor op de website van bijvoorbeeld Kindante, zullen we u daar altijd apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.

Let op! U dient altijd afzonderlijk toestemming te geven voor alle kinderen die op onze school zitten. Als er bijvoorbeeld voor een broertje/zusje van een leerling die reeds langer op school zit geen expliciete toestemming is gegeven, zal hij/zij niet op foto’s binnen ISY geplaatst kunnen (mogen) worden.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.
U kunt uw keuze kenbaar maken via Isy: INLOGGEN

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,
Team OBS de Maaskei Urmond-Stein

 

Protocol Schoolzwemmen

VAN STEINERBOS BV

logo Steinerbos

Update juli 2019

Doelstellingen van het schoolzwemmen
De gemeente, het zwembad en de school bieden de mogelijkheid tot schoolzwemmen, omdat ze zich bewust zijn van de gevaren van de moderne zwembaden.
Ons zwembad stelt het werken aan de zwemveiligheid van de leerlingen voorop. De kinderen wordt een scala aan zwemactiviteiten aangeboden waar het bewegen en plezier voorop staan.
Deze activiteiten bestaan o.a. uit zelfredzaamheid, zwemmend redden, verbeteren van de zwemslagen en veel spelvormen die er toe bijdragen om volop te bewegen en fit te blijven.

In het schooljaar 2019 - 2020 is er voor gekozen te zwemmen in blokken van 5 weken. Dat betekent dat de groepen 3 t/m 8 in cycli van 5 weken komen zwemmen. Zwembad Steinerbos zal de lessen zo goed mogelijk afstemmen op het niveau van de betreffende groep.

Lees meer

Boeiend Onderwijs

BoeiendOnderwijs

(klik op de afbeelding voor vergroting)

Boeiend onderwijs hoort bij de onderwijsvernieuwing ‘natuurlijk leren’. Boeiend onderwijs is gebaseerd op vijf disciplines:

 1. gemeenschappelijke visie: wat willen wij als school met zijn allen creëren? Wat doet ertoe?
 2. persoonlijk meesterschap: de eigen visie en persoonlijke ontwikkeling van elke betrokkene
 3. systeemdenken: allerlei zaken die op school of in de klas gebeuren hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar
 4. mentale modellen: vaak onbewuste aannames over de werkelijkheid; onze opvattingen en handelingspatronen
 5. teamleren: samen werken, samen leren van en met elkaar

Boeiend onderwijs is gericht op het behalen van optimale resultaten door middel van het creëren van onderwijsleersituaties van hoge kwaliteit. Om dit te realiseren is in elk geval innerlijke betrokkenheid nodig, zowel van de leraar als van de leerlingen. Bij boeiend onderwijs gaat het leren van leerkrachten en het leren van leerlingen hand in hand. Daarbij is een rijke leeromgeving onmisbaar.

Vakanties & vrije dagen 2022-2023

speech lichtblauw
Vakanties en vrije dagen 2022/2023

Herfstvakantie maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Carnavalsvakantie maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023
2e Paasdag maandag 10 april 2023
Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
2e Pinksterdag maandag 29 mei 2023
Zomervakantie maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023

vakantie 279730 unsplash

speech groen
Data studiedagen 2022/ 2023

Op de onderstaande data vinden er studiedagen plaats voor het team van onze school. Gedurende deze dagen is er geen school voor de kinderen van groep 1 t/m 8 (beide locaties).

 • Donderdagmiddag 29 september 2022
 • Dinsdag 6 december 2022
 • Woensdag 8 maart 2023
 • Woensdag 5 april 2023
 • Donderdag 15 juni 2023

speech donkerblauw
Extra vrije dagen groep 5 t/m 8 gedurende het schooljaar 2022 / 2023

Op onderstaande vrijdagmiddagen hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 geen school.

 • Vrijdagmiddag 23 december 2022
 • Vrijdagmiddag 14 juli 2023

speech donkerblauw
Extra vrije dagen groep 1 / 2 gedurende het schooljaar 2022 / 2023

Op onderstaande data hebben de leerlingen van groep 1 en 2 een extra vrije dag (beide locaties)

 • Vrijdag 30 september 2022
 • Vrijdag 21 oktober 2022
 • Vrijdag 25 november 2022
 • Vrijdag 23 december 2022
 • Vrijdag 27 januari 2023 
 • Vrijdag 10 februari 2023
 • Vrijdag 24 maart 2023
 • Vrijdag 21 april 2023
 • Vrijdag 26 mei 2023
 • Vrijdag 16 juni 2023
 • Vrijdag 30 juni 2023

Algemene Informatie

OBS De Maaskei

Groepsindeling & Vakantierooster

Groepsindeling & Vakantierooster

Hier vindt u o.a.

 • groepsindeling op de locaties Stein en Urmond
 • algemene diensten
 • vakantierooster
 • vrije dagen overzicht

Lees meer

Schoolplan 2021-2023

Schoolplan 2021-2023

In het schoolplan is helder en kernachtig de planning en uitvoering van het beleid van OBS De Maaskei omschreven: het onderwijskundig beleid, pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, de inrichting van de kwaliteitszorg, materiaal, huisvesting en relaties.

Lees meer

Schoolgids 2022-2023

Schoolgids 2022-2023

In onze schoolgids vindt u o.a.:

 • opzet en achtergrond van ons onderwijs
 • zorg en aandacht voor leerlingen
 • wederzijdse verwachtingen van ouders en school
 • praktische zaken
 • overzicht van vrije dagen en de vakanties

Lees meer

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteunings
profiel

Het Schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de onderwijsondersteuning en de begeleiding die de school in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is gerealiseerd.

Lees meer

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen

Protocol Schoolzwemmen van Steinerbos BV

Alles over procedures, veiligheid, hygiëne, toezicht, taken en verantwoordelijkheden voor zweminstructeurs en school.

Lees meer

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.