Stein koploper bij talentontwikkeling jeugd in Stein

 ”It takes a village to raise a child”, is een oud Afrikaans gezegde, waarmee bedoeld wordt dat een kind de beste mogelijkheden krijgt om een gezonde volwassene te worden als de hele gemeenschap daar een actieve rol bij speelt.
Ook in Stein komen alle disciplines rondom een kind en het gezin samen en vormen gezamenlijk een goed functionerend netwerk. Stein behoort daarbij tot de koplopers in het afstemmen van alle disciplines rondom het kind en gezin.
(Met dank aan gemeente Stein en Lokale Omroep Stein)

Medezeggenschap bij OBS de Maaskei

Elke school moet een medezeggenschapsraad (MR) hebben, dat staat in de wet. Ook OBS de Maaskei heeft een MR. De MR is opgebouwd uit docenten en ouders uit zowel Stein als Urmond en deze groep komt elke 2 maanden bij elkaar. De MR stemt in met belangrijke besluiten van de school of kan ze in het uiterste geval tegenhouden. De school en de MR moeten het bijvoorbeeld eens worden over het schoolplan, het zorgplan, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en over welke ondersteunende werkzaamheden ouders verrichten en hoe.

Bij andere besluiten adviseert de MR de school. Denk aan het besteden van geld dat de school ontvangt, het meedoen aan onderwijsprojecten, het verdelen van taken op school, de vakantieregeling of de vraag welke leerlingen worden toegelaten. 
De MR informeert via deze plek de ouders en leerkrachten. U treft hier de samenvattingen aan van de vergaderingen.

medezeggenschapsraad

De basisscholen onder het bestuur van Kindante hebben tevens een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is gesprekspartner van het bestuur over bovenschoolse aangelegenheden. De GMR houdt nauw contact met het GMR-Platform.
Dit GMR-Platform bestaat uit twee afgevaardigden van iedere MR van de afzonderlijke scholen. Iedere MR vaardigt een personeelslid en een ouder af. Vanuit onze MR is één ouder en één personeelslid vertegenwoordigd in het GMR-platform.

Leden van de MR:

Functie Namens Naam Locatie
Voorzitter Ouders Johan Kreugel Urmond
Secretaris Personeel Mart Cremers Stein
Penningmeester Personeel Margo Gelissen Urmond
Lid Ouders Kati van Duinen Stein
Lid Ouders Miranda Volker Urmond
Lid Ouders Edith Roelofs Stein
Lid Ouders Erwin Kreugel Urmond
Lid Personeel Paulien Kalkhoven Urmond
Lid Personeel Ans Hendrix Stein
       

Wilt u meer weten van de MR, een vergadering bijwonen of gewoon eens een praatje maken? Neem dan contact op met de voorzitter Johan Kreugel (, telefoonnummer 06-42028530) of één van de andere leden. Zo kan de MR, samen met de ouders, het beste schoolklimaat creëren voor onze kinderen.

Data MR-vergaderingen schooljaar 2016-2017:

Dinsdag 27 september
Woensdag 23 november
Maandag 6 februari
Dinsdag 18 april
Woensdag 17 mei
Maandag 26 juni

MR vergadering 19-02-2016

Als MR hebben we ons afgevraagd hoe we het beste kunnen afstemmen met de andere organen binnen de school zoals de ouderverenigingen van zowel de locatie in Stein als in Urmond. Er zal contact worden opgenomen met de voorzitters van deze organen om te onderzoeken hoe alle partijen voordeel zouden kunnen halen bij een bepaalde mate van samenwerking of overleg.

Verder is afgesproken dat we als MR aan het begin van het nieuwe schooljaar proberen ons goed te presenteren naar alle ouders/verzorgers via de ouderavonden of andere gelegenheden. Helaas kan door onvolledige beschikbare informatie nog niet worden ingestemd met het schooljaarplan 2015/2016 en de actuele status van de ARBO RI&E.
Klik hier voor uitleg wat ARBO RI&E is.

MR-vergadering 27 september 2016

vergadering

Samenvatting van de MR-vergadering van 27 september 2016
Saskia Vos en Ronald Hoenen zijn afgetreden als lid van de oudergeleding van de MR en daarnaast is Monique Slot afgetreden als lid van de personeelsgeleding van de MR. Zij zijn de afgelopen jaren met veel toewijding onderdeel geweest van de MR.

Bij de vergadering waren Miranda Volker, Katti van Duinen en Erwin Kreugel aanwezig als aspirant leden van de oudergeleding. Benoeming van de nieuwe leden zal tijdens de volgende vergadering plaatsvinden. Dan zal ook bekend worden wie het nieuwe lid van de personeelsgeleding van de MR zal zijn.

De MR heeft van Maurice Schreijen een toelichting ontvangen over de behaalde doelen uit het jaarplan 2015/2016. Dit zal tijdens de MR-vergadering van 23 november 2016 besproken worden.

De MR heeft ingestemd met het voorstel van de oudervereniging tot aanpassing ouderbijdrage. De belangrijkste wijziging is dat er nu voor elk kind hetzelfde bedrag betaald wordt.

Kijk Snel Hier

Laatste Nieuwslees meer