home decorate nieuws

Groepsindeling/ bezetting schooljaar 2017/2018

De groepsindeling en groepsbezetting voor de locaties Stein (klik hier) en Urmond (klik hier) zorgt ervoor dat de formatieve ruimte op een dusdanige manier wordt ingezet, dat deze ten goede komt aan alle kinderen van onze school. Ook dit schooljaar is er tijd en ruimte gecreëerd om te blijven werken aan de schoolontwikkeling rondom leerlingenzorg (extra ondersteuning in de groepen) en kwaliteitszorg.

Praktische informatie omtrent het “reilen en zeilen” in de groepen ontvangt u tijdens de ouderinformatieavonden die aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen plaatsvinden. De data + tijdstippen ontvangt u voor de zomervakantie!

Meester Ivo Stijnen maakt met ingang van het nieuwe schooljaar deel uit van ons schoolteam. Wij heten Ivo van harte welkom op onze school en wensen hem bij voorbaat veel leer- en werkplezier. Meester Ivo zal zich binnenkort nader aan u voorstellen.

pasfoto InekePenders Maaskei SteinJuffrouw Ineke Penders maakt met ingang van schooljaar 2017/2018 de overstap van De Maaskei Stein naar onze locatie Urmond.

Tot slot kunnen wij u mededelen dat dhr. Lei Janssen m.i.v. het schooljaar 2017 / 2018 zal starten als conciërge op onze school, taakomvang 20 uur.

 Wij wensen allen veel succes!

Protocol Schoolzwemmen

VAN STEINERBOS BV

logo Steinerbos

Doelstellingen van het schoolzwemmen
De gemeente, het zwembad en de school bieden de mogelijkheid tot schoolzwemmen, omdat ze zich bewust zijn van de gevaren van de moderne zwembaden. Ons zwembad stelt het werken aan de zwemveiligheid van de leerlingen voorop. De kinderen wordt een scala aan zwemactiviteiten aangeboden waar het bewegen en plezier voorop staan. Deze activiteiten bestaan o.a. uit zelfredzaamheid, zwemmend redden, verbeteren van de zwemslagen en veel spelvormen die er toe bijdragen om volop te bewegen en fit te blijven.

In het schooljaar 2017 - 2018 is er voor gekozen te zwemmen in blokken van 5 weken. Dat betekent dat de groepen 3 t/m 8 in cycli van 5 weken komen zwemmen. Zwembad Steinerbos zal de lessen zo goed mogelijk afstemmen op het niveau van de betreffende groep.

Lengte en frequentie van de lessen
Elke groep krijgt 5 lessen van 60 minuten aangeboden. Gedurende de schoolvakanties komen de lessen te vervallen. Er wordt gezwommen volgens het schema dat aan de scholen in juni 2017 is toegestuurd.

De gehanteerde niveaugroepen
Drie weken voor de eerste les van een nieuwe groep stuurt de school een lijst met namen en de diploma’s die de kinderen van die groep in hun bezit hebben. Daarnaast wordt aangegeven welke kinderen van de betreffende groep deelnemen aan zwemles. Aan de hand van deze gegevens zal zwembad Steinerbos de leerlingen indelen.

De maximale groepsgrootte
Er mogen maximaal 40 kinderen per groep deelnemen aan de zwemles. Indien er structureel meer dan 40 leerlingen zijn wordt dit minimaal drie weken voor de eerste zwemles door de school aangegeven. Overleg volgt.

Het aantal zweminstructeurs per groep
Per groep zijn er 2 lesgevers. Er is te allen tijde één bevoegde lesgever aanwezig.

De taken en verantwoordelijkheden die voor de zweminstructeurs gelden

 • Het op een methodisch en pedagogisch verantwoorde wijze omgaan met de oefenstof, aangepast aan het vaardigheidsniveau van de leerlingen.
 • Het indelen van leerlingen in groepen naar vaardigheidsniveau.
 • Het bieden van eerste hulp en opvang bij ongevallen.
 • Toezicht op naleving van de geldende regels in het zwembad.
 • Na afloop van elke zwemactiviteit, i.s.m. de leerkracht, controleren of alle leerlingen het bassin verlaten en via de douches naar het kleedlokaal gaan.

De afspraken en procedures met betrekking tot veiligheid, hygiëne en toezicht.
Het zwembad is verantwoordelijk voor:

 • Een deugdelijke bouw (conform wettelijke bepalingen).
 • Een deugdelijke zweminrichting (de baden).
 • Voorzieningen en hulpmiddelen die voldoen aan geldende normen en bepalingen ten aanzien van veiligheid en hygiëne.
 • De kwaliteit en veiligheid van het zwemonderricht.
 • De zwemonderwijzer(s)(essen) blijven tijdens de zwemlessen in de zwemzaal aanwezig.

De taken/ verantwoordelijkheden van de school zijn:

 • Aankomst: toezien op omkleden en douchen van de leerlingen. De leerkracht begeleidt de leerlingen, na het douchen, naar de banken bij het wedstrijdbad en laat ze gaan zitten. De zwemonderwijzer(es) komt hier de leerlingen halen.
 • Einde les: nadat de zwemonderwijzer(es) heeft aangegeven dat de les ten einde is komen de leerlingen uit het water en gaan, onder begeleiding van de leerkracht, via de douches naar de garderobe. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor het correct achterlaten van de omkleedruimtes.
 • De leerkracht dient te voorkomen dat leerlingen vanuit de kleedlokalen terug naar de zwemzaal gaan. Hij/zij stelt zich op in de garderobe tussen de kleedlokalen en de douches.
 • Direct toezicht houden tijdens zwemonderwijs en vrij zwemmen.
 • De leerkracht blijft gedurende de hele zwemles op de zwemzaal aanwezig.
 • Eindverantwoordelijk voor de kinderen (o.a. wel/ niet meedoen t.a.v. oefeningen).
 • Doorgeven van problemen: medische indicatie, andere bijzonderheden die noodzakelijk zijn voor de instructeur om te weten.

Algemeen

 • Kinderen met medische indicatie: astma, hartproblemen, epilepsie, motorische problemen e.d. moeten doorgegeven worden aan leerkracht / zwemonderwijzer(es).
 • Ouders zijn altijd welkom tijdens de zwemlessen. Zij kunnen plaats nemen in de multifunctionele ruimte.
 • Zijn er onduidelijkheden of vragen over een leerling kan men altijd terecht bij de leerkracht en de zwemonderwijzer(es).

Stein koploper bij talentontwikkeling jeugd in Stein

 ”It takes a village to raise a child”, is een oud Afrikaans gezegde, waarmee bedoeld wordt dat een kind de beste mogelijkheden krijgt om een gezonde volwassene te worden als de hele gemeenschap daar een actieve rol bij speelt.
Ook in Stein komen alle disciplines rondom een kind en het gezin samen en vormen gezamenlijk een goed functionerend netwerk. Stein behoort daarbij tot de koplopers in het afstemmen van alle disciplines rondom het kind en gezin.
(Met dank aan gemeente Stein en Lokale Omroep Stein)

Schoolgids 2017-2018

Schoolgids 2017-2018

Schoolgids 2017-2018

In onze schoolgids vindt u:
- opzet en achtergrond van ons onderwijs
- zorg en aandacht voor leerlingen
- wederzijdse verwachtingen van ouders en school
- praktische zaken
- overzicht van vrije dagen en de vakanties

Lees meer

Vakanties & vrije dagen 2017-2018

speech lichtblauwVakanties en vrije dagen 2017/2018

In het onderstaande overzicht treft u de resterende vakanties aan voor het schooljaar 2017 / 2018 (bijgewerkt op 06.01.2018)

 • Carnavalsvakantie, 12 februari 2018 t/m 16 februari 2018
 • Tweede Paasdag, maandag 2 april 2018
 • Meivakantie, 23 april 2018 t/m 4 mei 2018
 • Hemelvaart, donderdag 10 mei 2018 + vrijdag 11 mei 2018
 • Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei 2018
 • Zomervakantie, 9 juli 2018 t/m 17 augustus 2018

speech groenData studiedagen 2017 / 2018
Op de onderstaande data vinden er studiedagen plaats voor het team van onze school.
Gedurende deze dagen is er geen school voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van beide locaties.

 • Woensdag 28 februari 2018
 • Woensdag 6 juni 2018
 • Donderdagmiddag 17 mei 2018

speech donkerblauwExtra vrije dagen groep 1 / 2 gedurende het schooljaar 2017-2018
Op onderstaande data hebben de leerlingen van groep 1 en 2 (van beide locaties) een extra vrije dag.

 • Vrijdag 26 januari 2018
 • Vrijdag 2 februari 2018
 • Vrijdag 30 maart 2018
 • Vrijdag 20 april 2018
 • Vrijdag 1 juni 2018
 • Vrijdag 15 juni 2018

Peuterspeelzaal ’t Keitje & Peuterspeelzaal Peuterland

Peutercentrum ‘t Keitje is gehuisvest in OBS de Maaskei in Stein. Een ideale keuze voor uw kind als een ouder broertje of zusje ook al op deze basisschool zit en ook fijn voor uw peuter als hij of zij, straks op 4-jarige leeftijd, doorstroomt naar deze basisschool.
Maar dat hoeft niet. U bent geheel vrij in het kiezen van een basisschool.

Gezellig en leerzaam
De pedagogisch medewerkers van ’t Keitje zijn zeer ervaren en zorgen ervoor dat het elke keer weer heel gezellig is. Er wordt gewerkt met thema’s. Dat maakt een ochtend bij 't Keitje afwisselend en het leert de peuters om creatief bezig te zijn, met elke keer weer andere materialen.
Uiteraard wordt er ook elke keer vrij gespeeld, wordt er samen gegeten, worden er liedjes gezongen en wordt er heerlijk buiten gespeeld .

Kringactiviteit
Een vast onderdeel van elke ochtend is de kringactiviteit; de peuters gaan samen in een kring gaan zitten en spelen het voorbeeldspel. Met dit spel worden de peuters geprikkeld om nieuwe woorden te leren en te begrijpen.

Peuterspeelzaal & Peuteropvang 't Keitje - Stein
Dieterenstraat 2
6171 JK Stein

Telefoon 046 - 435 20 10

Openingstijden
maandag- t/m vrijdagochtend van 8.30 - 11.30 uur

VVE Speelplezier 

Maaskei peuterspeelzaal 580x325

Peutercentrum Peuterland is vanaf schooljaar 2015-2016 gehuisvest in basisschool De Maaskei.
De ingang is dezelfde als de onderbouw. Het is een prachtige ruimte, gesitueerd in de onderbouw. Het lokaal gaan we delen met de buitenschoolse opvang van Kidts. Hierdoor ontstaat er naast de samenwerking met school ook een mooie samenwerking met Kidts. De ruimte wordt zo ingedeeld dat er voor alle kinderen een uitdagende spelomgeving ontstaat.

Vertrouwd
Bij Peuterland zijn elke ochtend dezelfde pedagogisch medewerkers aanwezig. Dit geeft uw peuter een vertrouwd gevoel. Met name de eerste weken is het bezoek aan de peuteropvang voor een 2-jarige immers elke keer weer spannend en enerverend. Maar misschien is troosten helemaal niet nodig en voelt uw peuter zich al snel helemaal blij bij Peuterland.

Elke keer weer anders
Niet elke ochtend verloopt hetzelfde bij Peuterland. Wel bieden de pedagogisch medewerkers vaste, terugkerende onderdelen en verloopt elke ochtend in grote lijnen als volgt. Er wordt vrij gespeeld, samen gegeten, er worden liedjes gezongen, geknutseld en er wordt vooral ook heerlijk buiten gespeeld op de uitdagende speelplaats.

Kringactiviteit
De ochtend wordt afgesloten met een kringactiviteit En wordt er gezongen, verteld en geluisterd. Op een speelse manier worden taal˗ en rekenvaardigheden gestimuleerd. Een mooie en rustige manier om een enerverende ochtend af te sluiten.

Peuterspeelzaal & Peuteropvang
Peuterland - Urmond
Middenveld 1
6129 PR Urmond

Telefoon 046 - 435 08 40

Openingstijden
Maandag- t/m vrijdagochtend van 8.30 - 11.30 uur

VVE Speelplezier

 

Boeiend Onderwijs in Stein

Maaskei Stein 11.2016c

De kinderen op onze locatie Stein zijn ook met Boeiend Onderwijs aan de slag gegaan.

Samen met de leerkrachten hebben zij er weer een boeiende middag van gemaakt.

Maaskei Stein 11.2016b

Kijk Snel Hier - Video

VOOR ALTIJD JONG
Kinderen voor Kinderen