Een groepsfoto van het hele team van OBS De Maaskei in Stein en Umond. Wij wensen jullie allemaal een heel fijn schooljaar toe! Klik op foto voor vergroting.

Hoe wordt het lerarentekort aangepakt?

Hoe gaan Kindante en de scholen in de gemeente Stein het lerarentekort aanpakken? Alles in het werk stellen om te voorkomen dat kinderen naar huis gestuurd moeten worden, is het motto.
Bekijk deze belangrijke informatie.

Oudervereniging

Op beide locaties kennen we een oudervereniging. Het belangrijkste doel van de oudervereniging is dat kinderen naast schoolse activiteiten ook andere activiteiten krijgen aangeboden, waaraan ze veel plezier beleven. Daarom worden ieder jaar een aantal activiteiten voor de kinderen georganiseerd rondom bepaalde thema’s, bijvoorbeeld; Sinterklaas, kerst/winter, carnaval, sportdag en de “ZomerDoeDag” / het “Zomerfeest”. 
Ook de aankleding van het schoolgebouw wordt verzorgd door leden van de oudervereniging.

Een bijkomend doel van de oudervereniging is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders / verzorgers en de school. Hiervoor is een goede communicatie met elkaar zeer belangrijk.

Een oudervereniging bestaat uit een groep van tenminste vijf en ten hoogste vijftien ouders / verzorgers. In het begin van elk schooljaar wordt de oudervereniging opnieuw samengesteld / aangevuld. Wanneer er vacatures ontstaan, worden nieuwe kandidaten uitgenodigd om zitting te
nemen. De oudervereniging kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en penningmeester.

De oudervereniging werkt volgens een reglement, dat ter inzage ligt op school. Bij vergaderingen is altijd een leerkracht aanwezig. Tijdens die vergaderingen worden allerlei actuele zaken over activiteiten besproken en informatie uitgewisseld. Per activiteit worden activiteitencommissies (werkgroepen) samengesteld, die zich bezighouden met zaken zoals het maken van een draaiboek van de activiteit, versieringen, de inkopen voor de activiteit en het verzorgen van maaltijden en traktaties. De werkgroepen worden altijd gecoördineerd door één of twee leden van de oudervereniging en één of twee teamleden.

Bent u geïnteresseerd?
Wanneer u, na het lezen van dit stukje, meer wilt weten of interesse heeft in een lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met de voorzitters van de ouderverenigingen;

+ Dawy Gelissen-Moerkens:  (locatie Stein) of

+ Jenny Cox:  (locatie Urmond).

Toestemming van ouders voor publicatie van foto’s en video’s

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Ook ons bestuur (Kindante) publiceert op haar internetpagina soms foto’s van kinderen die op een van de 42 scholen zitten.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.

Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van de stagejuf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.
U kunt uw keuze kenbaar maken via Isy: INLOGGEN

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Denk mee over het Kindcentrum Berg a/d Maas en Urmond

In september 2018 start een interactief traject om te komen tot een gedragen plan waarbij de twee basisscholen samen met de kindpartners invulling geven aan het samenwerkingsconcept Kindcentrum. Ouders, toekomstige ouders en inwoners, maar ook de scholen, de kindpartners en de gemeente worden in de gelegenheid gebracht om hier over mee te denken. Daarvoor worden drie werkateliers georganiseerd.

denk mee praat mee doe mee 2

Wensen ophalen
In deze werkateliers kun jij jouw ideeën, wensen en suggesties voor het Kindcentrum kenbaar maken. Zo komen we er bijvoorbeeld samen achter welke behoeften er zijn en wat de partners daarbij voor elkaar kunnen betekenen. Het doel is om te komen tot een samenhangend en haalbaar plan voor beide kernen. Vind jij het belangrijk om input te geven aan de invulling van het Kindcentrum? Dan is dit hét moment om mee te doen!

Data werkateliers
Iedereen die actief wil meedenken over de toekomst van de onderwijslocaties in Berg a/d Maas en Urmond is van harte uitgenodigd voor de ateliersessies. Deze vinden plaats op de volgende data. Noteer deze alvast in jouw agenda. Voorafgaand aan de werkateliers vinden tevens vooraankondigingen plaats. Dat is ook het moment om je aan te melden.

1. Inspiratiesessie op woensdag 12 september van 19.00 - 21.00 uur
Doel: informeren & inspireren. Informeren van de deelnemers over de ontwikkelingen, de opgave en vraagstelling. Delen van verwachtingen, ambities en behoeften.

2. Verdiepingssessie op dinsdag 25 september van 19.00 - 21.00 uur
Doel: samen verdiepen op inhoud en ruimte. Uitwerken van de visie op samenwerking tussen onderwijs, kindfuncties en de kernen. Wat kunnen partijen voor elkaar betekenen? En wat betekent dat voor onderwijs, huisvesting en locatie?

3. Opbrengstsessie op dinsdag 9 oktober van 19.00 - 21.00 uur
Doel: presenteren gezamenlijke opbrengst en afspraken. Delen van de opbrengsten en concreet maken van de intenties en afspraken.

Achtergrond
In de afgelopen jaren is regelmatig gesproken over de toekomstige huisvesting van de basisscholen Berg a/d Maas en Urmond. Eind 2017 heeft de gemeenteraad een voorkeur uitgesproken voor het handhaven van de twee schoollocaties.

Schoolgids 2018-2019

Schoolgids 2018-2019

Schoolgids 2018-2019

In onze schoolgids vindt u:
- opzet en achtergrond van ons onderwijs
- zorg en aandacht voor leerlingen
- wederzijdse verwachtingen van ouders en school
- praktische zaken
- overzicht van vrije dagen en de vakanties

Lees meer

Peuterspeelzalen

banner peuterspeelzaal 580x325

Zowel in Stein als in Urmond is een peuterspeelzaal in de Maaskei-locatie gehuisvest. Klik op de afbeelding voor meer informatie.

Protocol Schoolzwemmen

VAN STEINERBOS BV

logo Steinerbos

Doelstellingen van het schoolzwemmen
De gemeente, het zwembad en de school bieden de mogelijkheid tot schoolzwemmen, omdat ze zich bewust zijn van de gevaren van de moderne zwembaden. Ons zwembad stelt het werken aan de zwemveiligheid van de leerlingen voorop. De kinderen wordt een scala aan zwemactiviteiten aangeboden waar het bewegen en plezier voorop staan. Deze activiteiten bestaan o.a. uit zelfredzaamheid, zwemmend redden, verbeteren van de zwemslagen en veel spelvormen die er toe bijdragen om volop te bewegen en fit te blijven.

Lees meer